Info

Dorte Buchmann Advokatanpartsselskab er ejet af Dorte Buchmann personligt og drives fra adressen Ehlersvej 11, 2900 Hellerup under CVR-nr. 39 96 7464.

Dorte Buchmann er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet, www.advokatsamfundet.dk og Danske Advokater, www.danskeadvokater.dk.

Dorte Buchmann Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos forsikringsselskabet

HDI Danmark
Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Prisoplysninger mv.

Det er vigtigt for mig, at prisen er konkurrencedygtig og gennemskuelig.

For faste klienter med flere sager indgås der en samarbejdsaftale, som regulerer både prisen og betingelserne, ligesom der kan indgås særaftaler med henblik på opfyldelse af klientens særlige behov.

Normalt indgås der en aftale om fast pris eller om afregning efter tidsforbrug til en aftalt timesats. Hvis der ikke aftales en fast pris, giver jeg et kvalificeret overslag over det forventede honorar.

Afhængig af opgavens type bliver det ved aftalens indgåelse aftalt, om der løbende sker afregning eller om der afregnes i forbindelse med afslutning af opgaven.

Opdrags- og prisoplysninger skal i overensstemmelse med de advokatetiske reglers punkt 14 og 15 gives i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand. Se nærmere om reglerne på www.advokatsamfundet.dk.

Advokater er underlagt reglerne i hvidvaskloven, som har til formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorvirksomhed. Yderligere oplysninger om reglerne kan fås på anmodning.